Allmänna hyresvillkor

 • Vid ankomsten till kontoret eller flygplatsen måste kunden visa upp sitt körkort och ett pass, NIE eller DNI och försäkra sig om att dokumenten inte har löpt ut.
 • Betalningen måste göras på ankomstdagen med ett giltigt kreditkort (VISA ELLER MASTERCARD) som betalning eller garanti och måste tillhöra den person som anges som huvudförare eller, om detta inte är möjligt, den andra föraren.
 • Minsta ålder för att hyra en bil är 25 år, högsta ålder är 75 år och föraren måste ha haft sitt körkort i minst två år.
 • Om leveransen sker på flygplatsen kommer vi att vänta på dig vid ankomstplatsen med en skylt med ditt namn på, och om det skulle uppstå några problem är kontaktnumret 0034 636345222 eller 0034 952 587 333.
 • Den får endast cirkulera i den autonoma regionen Andalusien och Gibraltar.
 • Hyran av en bil avser inte nödvändigtvis ett visst fordon utan en grupp liknande fordon med avseende på tekniska egenskaper, boendeförhållanden, storlek eller kapacitet.
 • Vi erbjuder en timme i slutet av hyreskontraktet, efter denna period måste du betala en extra dag till den pris som gäller vid den tidpunkten.

I HYRAN INGÅR:

 • Ytterligare en förare.
 • Skatter ingår (21 % moms).
 • 300 kilometer per dag ingår (överskottet betalas med 0,15 cent per kilometer).
 • Obligatorisk grundläggande ansvarsförsäkring med självrisk. (se punkt 9)
 • Gratis hämtning och leverans på Fuengirolas kontor.
 • 24-timmars vägassistans. (EUROPEISKT TEKNISKT BISTÅND 0034 913 643 838)
 • Gratis leveranser på flygplatsen mellan kl. 09.00 och 21.00 för hyror som är längre än en vecka.

 

EXTRA TJÄNSTER SOM INTE INGÅR I PRISET:

 • För leveranser på flygplatsen från 21.00 till 09.00 debiteras en avgift på 40 euro per hyresbil.
 • Bränsle som förbrukas av fordonet under hyresperioden betalas av hyresgästen. Fordonet återlämnas med samma mängd bränsle som när det lämnades och tankas med lämpligt bränsle för fordonet.
 • Gps: På begäran.
 • Barnsäkerhetssystem: Maxi cosi, babyskydd och barnstolar kostar 5 euro per dag, med ett maximalt belopp på 60 euro. Det är alltid kundens ansvar att installera den i bilen.
 • Trafikböter.
 • Allriskförsäkring med undantag för underred och nyckelförlust, tillägg beroende på fordonskategori. (se punkt 9).

Genom detta avtal hyr Inmocoches S.L. med CIF B-92860949 och säte på C/Iglesia Nº 14 Salares Málaga CP: 29714, registrerat i handelsregistret Nº 5 i Málaga, volym 4342, bok 3252, Folio 106, sida MA-92438, fordonet som beskrivs på avtalets framsida, till den person som identifieras som förare och betalare (hyresgäst eller kund) enligt de villkor som anges nedan (nedan kallat avtalet). Genom att sätta sin namnteckning på avtalets framsida förklarar kunden att han har läst och godkänner alla villkor i avtalet och förbinder sig att följa dem.

1.- AVTALETS SYFTE OCH FORDONETS ANVÄNDNING.

Föremålet för avtalet är uthyrning utan förare av det fordon som beskrivs i de särskilda villkoren, för privat transport av passagerare och deras bagage. Han/hon intygar också att de personliga förhållanden och den adress som anges på framsidan är sanna.

Kunden bekräftar att han får det fordon som beskrivs i avtalet, rent och i de angivna villkoren för underhåll och drift, skador, bränsletankens och extrautrustningens skick, vilket om ingen hänvisning görs ska anses vara lämpligt för användning.

Hyresdagen är en period på 24 timmar från det att uthyrningen börjar. Om kunden bestämmer sig för att återlämna fordonet före det datum som anges i avtalet, får han/hon inte beloppet för de dagar som fordonet inte använts.

Kunden förbinder sig att hålla fordonet i gott skick och i synnerhet, utan att det påverkar de skyldigheter som kan finnas i andra klausuler i detta avtal, att: Att använda och köra fordonet omsorgsfullt, med respekt för lagen om trafik, cirkulation av motorfordon och trafiksäkerhet och andra tillämpliga bestämmelser, samt de bestämmelser som anges i detta avtal.

Varje fall av bristande efterlevnad av bestämmelserna i detta avtal ska betraktas som missbruk, varvid kunden ska vara ansvarig för alla skador som orsakats på fordonet och vara skyldig att betala alla kostnader som uppstått.

Eventuell oaktsamhet för att inte ha respekterat vägmärkena kommer inte att gälla för det avtalade skyddet för skador på det hyrda fordonet.

Det är uttryckligen förbjudet för hyresgästen:

 • Det är uttryckligen förbjudet att använda fordonet för betalda person- eller godstransporter och det är uttryckligen förbjudet att använda fordonet för brottsliga handlingar. Om polisen ringer och informerar om detta kommer kontraktet att sägas upp och alla rättigheter till kontraktet och säkerhetsdepositionen för skador på företagets externa image kommer att förverkas.
 • Användning av fordonet för att skjuta eller bogsera andra.
 • Deltagande i sportevenemang eller tävlingar eller körning på vägar eller andra platser som på grund av sitt dåliga skick kan orsaka skador på fordonet, t.ex. stränder, skogsstigar, bilvägar, landsvägar osv…
 • Att köra fordonet under påverkan av alkoholhaltiga drycker, narkotika, psykotropa droger, stimulantia eller liknande ämnen eller i ett tillstånd av nedsatt körförmåga, t.ex. på grund av trötthet eller sjukdom, eller att låta någon som befinner sig i ett sådant tillstånd köra fordonet.
 • Att tillåta att fordonet körs av någon annan person än kunden själv eller de extra förare som anges i avtalet.
 • Underuthyrning av fordonet.
 • Hänsynslös körning eller körning som strider mot trafikreglerna.
 • Körning av fordonet utanför den autonoma regionen Andalusien och den iberiska halvön utan föregående skriftligt tillstånd från Inmocoches S.L.
 • Användning av fordonet efter det att hyreskontraktet har löpt ut.
 • Transportera inte fler passagerare än vad som anges av fordonstillverkaren eller är tillåtet enligt lag.
 • Transport av djur eller varor i fordonet utan skriftligt tillstånd från uthyraren.
 • Tankning med felaktigt bränsle.
 • Smutsar ner bilen mer än vad som är rimligt.
 • Underlåtenhet att ha fordonet ordentligt parkerat och låst när det inte används.
 • Manipulera fordonets mekaniska delar själva eller med hjälp av andra personer, inklusive reparationsverkstäder.
 • Transport av bagage ovanpå fordonet.
 • Lämna föremål som är väl synliga i fordonet och som sannolikt kan stjälas, vilket leder till skador på fordonet.
 • Manipulera inte fordonets kilometerräknare på något sätt.

 

2.- HYRESPERIOD.

Fordonet ska återlämnas vid den tidpunkt och på den plats som anges i detta avtal. En 60-minutersperiod fastställs vid leveranstillfället, varefter uthyraren kan ta ut en extra dags hyra.

Inmocoches S.L. förbehåller sig rätten att frigöra en bokning med hämtning på flygplatsen eller på något av våra kontor om två timmar har förflutit sedan den planerade hämtningstiden. (Om ditt flyg är försenat kommer din bokning att hållas om du har gett oss det korrekta flygnumret).

 

3.- ÅTERLÄMNANDE AV FORDONET.

Fordonet ska återlämnas till det kontor, datum och tid som anges i hyresavtalet. Kunden ska återlämna fordonet i samma skick som det levererades, tillsammans med alla dokument, extrautrustning, däck, verktyg och tillbehör. Kunden får inte ändra fordonets tekniska egenskaper, nycklar, utrustning, verktyg och/eller tillbehör till fordonet, och inte heller göra några ändringar av fordonets yttre och/eller inre utseende. Om så sker ska kunden stå för alla nödvändiga kostnader för att återställa bilen i ursprungligt skick, utan att det påverkar de skador som Inmocoches S.L. orsakas av renoveringen, för den tid som fordonet var tvunget att vara stillastående, dess tillgänglighet för att återigen hyras, de kostnader som orsakas av överföringar, kranar, vägtullar, förvaring och förvaring samt alla andra kostnader som Inmocoches S.L. orsakas av.

Om fordonet inte återlämnas i slutet av hyreskontraktet eller dess förlängning kommer en stöldanmälan att göras omedelbart. Inmocoches S.L. förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder hos behöriga myndigheter om fordonet försvinner eller inte återlämnas, varvid kunden tar fullt ansvar för konsekvenserna.

Varje dag som överskrider den avtalade perioden fram till dess att fordonet återfinns kommer att krävas enligt företagets officiella taxor plus ett belopp som motsvarar dagshyran för skador som orsakats företaget och kostnader för återvinning av fordonet. Avgiften kommer att debiteras kundens kreditkort eller dras från depositionen dagligen. Om det inte finns några medel eller om medlen är uttömda kommer kunden att krävas på domstolarna.

Om fordonet levereras tidigare har hyresgästen inte rätt till återbetalning eller avdrag av något belopp från det pris som ska betalas eller som betalats, eller från den försäkring eller de extra produkter som avtalats.

4.- FÖRLÄNGNING AV AVTALET.

Kunden är skyldig att återlämna bilen på det datum och vid den tidpunkt som anges i avtalet. Om kunden vill förlänga hyresperioden måste han/hon göra det genom att besöka ett av Inmocoches S.L.:s kontor för att underteckna förlängningen. Det är inte möjligt att förlänga ett avtal via telefon, e-post eller sms. Om avtalet inte kan förlängas på grund av att fordon inte finns tillgängliga eller av någon annan anledning, måste kunden lämna tillbaka bilen på det avtalade datumet, klockan och kontoret.

När en förlängning begärs kan Inmocoches S.L. kräva att ett nytt kontrakt undertecknas, och det nuvarande kontraktet ska anses ha löpt ut vid den tidpunkten. Förlängningen ska vara minst en dag. Beloppet skall stå i proportion till de skattesatser som gäller vid tidpunkten för den säsong då förlängningen görs.

Det belopp som deponerats som säkerhet får under inga omständigheter användas för en förlängning. Kundens ensidiga förlängning ska betraktas som otillåten användning av fordonet när det gäller kundens ansvar för eventuella skador på fordonet, och ska behandlas på samma sätt som om fordonet inte återlämnas inom den överenskomna perioden.

Om bilen inte återlämnas kommer företaget att lämna in ett klagomål till polisen inom 24 timmar för förskingring av fordonet och kunden måste betala alla fakturerade belopp som förklaras i föregående avsnitt plus en avgift på 300 euro för den tidsförlust som administratörerna orsakas av att de måste gå till polisen för att lämna in klagomål för att de överger sina vanliga arbetsuppgifter.

5.- BETALNINGAR.

5.1. Priserna för avtalen är i enlighet med de aktuella priserna som anges på våra kontor och på vår webbplats. Hyran motsvarar den tid som fordonet är tillgängligt enligt taxorna.

Priserna kan variera utan förvarning och beror på årstiden, så det är kundens ansvar att kontrollera vilken taxa som gäller innan du hyr fordonet. Alla priser är angivna i euro och inkluderar inte bränsle och tilläggsförsäkringar samt tillbehör som barnstolar, gps, etc….

Kunden förbinder sig uttryckligen att betala Inmocoches S.L. i början av hyrestiden. I hyran ingår 300 kilometer per dag, obligatorisk försäkring enligt spansk lag och en moms på 21 %.

Kunden ska vara bunden av bränslepolicyn i punkt 6 i detta avtal och ska även ansvara för de belopp som uppstår genom att teckna det tilläggsskydd som avses i punkt 9 i detta avtal.

Kunden ska också ansvara för alla andra tillämpningskoncept, i enlighet med de kommersiella och avtalsmässiga villkor som erbjuds av Inmocoches S.L.

5.2.- Inmocoches S.L. ska i slutet av hyrestiden personligen kontrollera fordonets skick med kunden.
Om skillnader konstateras mellan fordonets skick enligt beskrivningen vid den första leveransen och beskrivningen vid återlämnandet kan du bli tvungen att betala motsvarande belopp.

Om du inte har tecknat en heltäckande försäkring kommer skadan på fordonet att bedömas vid leveransen och kunden kommer att vara ansvarig för eventuella skador på fordonet, som kommer att debiteras kundens kreditkort eller kontantdeposition. Om du inte är skyldig till olyckan måste du tillhandahålla en lämplig olycksrapport med korrekt identifiering av registreringsskylt, ägare, försäkringsnummer och förklarande ritning av olycks- eller polisrapporten. Då spärras beloppet på 2000 euro från kortet tills det motsatta företaget går med på motsatsen.

Inte heller täcker helförsäkringarna skador på fordonets underrede, förlust av nycklar och skador som orsakats av förarens vårdslöshet (se punkt 1).

För att kunna uppfylla de skyldigheter som ålagts i detta avtal och de skyldigheter som är juridiskt verkställbara enligt gällande lagstiftning ska hyrestagaren, som betalning och/eller som garanti för betalning av de belopp som ska betalas och innan hyresavtalet inleds, lämna en deposition med kreditkort eller kontant.

Innehavaren måste vara den person som anges som huvudförare i hyreskontraktet eller, om så inte är fallet, medföraren.

6.- BRÄNSLEPOLITIK.

Bränsle som förbrukas av fordonet under hyresperioden betalas av hyresgästen.

Hyrestagaren ska tanka fordonet med den typ av bränsle som är lämplig för fordonet. Om så inte är fallet ska han vara ansvarig för kostnaderna för borttagning och/eller reparation av eventuella skador som orsakats på fordonet på grund av användning av olämpligt bränsle samt för sanering av fordonet, inklusive byte av bränslefilter och efterföljande tankning av fordonet till den nivå som det hade vid hyrestillfället.

I detta avtal anges den mängd bränsle som finns tillgänglig för fordonet i kvartalsformat. Hyrestagaren förbinder sig att återlämna fordonet med samma mängd bränsle. Om så inte är fallet kommer du att faktureras för det saknade bränslet plus en tilläggsavgift på 15 euro för tankningstjänsten, och du kommer att debiteras för den proportionella delen av det oåterlämnade kvartalet.

En avgift kommer att tas ut för varje kvartal som inte har uppfyllts:

 • Grupp A, B, C, C1, D, D1, M……………..25/ Per rum.
 • Grupp D2, F, G, H, H1, H2, N………30/ Per rum.
 • Grupp I, I1, J, J1, K,L………….40€/ Per rum

7.- OLYCKOR.

I händelse av en olycka förbinder sig kunden att inhämta fullständiga uppgifter om de andra inblandade fordonen och deras förare, begära polisens närvaro om olyckan är allvarlig eller om ingen överenskommelse finns och innan han eller hon undertecknar en rapport där han eller hon erkänner ansvaret för olyckan. Om kunden inte är skyldig och inte fyller i olycksrapporten och inte anmäler den, debiteras kunden för alla skador som orsakats på fordonet.

 

7.1.- RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER VID OLYCKOR ELLER BROTTSLIGA HANDLINGAR.

 • Rapportera händelsen till polisen omedelbart.
 • Fyll i den olycksrapport som bifogas dokumentationen kortfattat och noggrant och ange nummerplåt, motpartens namn och adress, företagets namn och försäkringsnummer samt namn och telefonnummer för eventuella vittnen.
 • Lämna inte fordonet utan att vidta lämpliga åtgärder för att skydda det från ytterligare skador genom att lämna det låst, ordentligt märkt och utan att störa trafiken.
 • I händelse av en olycka eller brottslig handling har Inmocoches S.L. ett nödnummer som du omedelbart ska anmäla händelsen till, detta nummer är 0034 636345222.
 • Vid olycka eller brottslig handling är Inmocoches S.L. inte skyldig att erbjuda hyresgästen en annan hyrbil.

 

8.- VID ETT HAVERI.

Ring nödnumret 0034 636345222 och ring sedan till den vägassistans som är avtalad med fordonsförsäkringen och ta fordonet till vår anläggning på Carretera de Mijas Arroyo Real 19 mellan 09.00 och 20.00. Utanför dessa tider ring till vägassistansen och be om en transport till din tillfälliga eller permanenta bostad.

 

Det hyrda fordonet har kontrollerats innan det levererades och har motsvarande tekniska besiktning i kraft, så att hyrestagaren inte kan kräva ansvar av uthyraren på grund av ett oavsiktligt haveri. Om en sådan händelse inträffar ska endera parten ha rätt att säga upp och avsluta avtalet utan skyldighet att återlämna de återstående hyresdagarna. Leasingbolaget kan dock ersätta fordonet med ett annat fordon som en artighet och inte som en skyldighet.

Leasegivaren kommer inte att ersätta hyrestagaren för kostnader för reparationer som utförts på fordonet och som inte har godkänts i förväg.

Mekaniskt slitage till följd av normal användning av fordonet tas av leasegivaren: Vid långfristiga kontrakt tar leasetagaren på sig underhållet av fordonet för att det ska fungera korrekt: korrekta nivåer av vätskor, oljor, smörjmedel, däck osv. Nivåerna bör kontrolleras var 1000:e kilometer. Inmocoches SLU ska ansvara för kostnaderna för att fylla på vätskorna.

 1. FÖRSÄKRING.

Det hyrda fordonet får endast användas inom ANDALUSIEN OCH GIBRALTARs autonoma gemenskap.

Fordonet är automatiskt oförsäkrat när hyreskontraktet löper ut eller när du lämnar den autonoma regionen Andalusien. Den kommer också att vara oförsäkrad när den lämnar den iberiska halvön.

Inmocoches S.L. erbjuder två typer av försäkringar:


A.Obligatorisk ansvarsförsäkring + självrisk
. Kunden och den auktoriserade föraren deltar som försäkrade parter i en bilförsäkring, vars kopia finns tillgänglig på Inmocoches S.L.:s kontor där hyrbilen hyrs. Denna försäkring omfattar civilrättsligt ansvar för skador på tredje part som uppkommer genom användning och trafik av fordonet, ENDAST TILL TREDJE PARTER. Hyrestagarens makar, släktingar, syskon eller släktingar ska inte betraktas som tredje part.

Försäkringen är förenad med en självrisk, och kostnaden för självrisken varierar beroende på vilken typ av fordon som bokas.

 1. Ersättningen skall vara 500 euro för grupperna A, B, C C1, D, D1, F, G, H, M, N.
 2. Självrisken ska vara 1 000 euro för grupperna D2, H1, H2, I, I1, I1, J, J1.
 3. För grupperna K och L är franchisepriset 3000 euro.

Självrisken debiteras på kundens kreditkort vid hämtning av fordonet. Om kunden återlämnar fordonet i samma skick som det hämtades, återbetalas självrisken. I händelse av skada är kunden ansvarig för skadan. Inmocoches S.L. ansvarar inte för de provisioner som din bank tar ut för att återlämna franchisen.

Försäkringen omfattar inte skador på däck, fälgar, navkapslar, punkteringar, punkteringar, utblåsningar, fordonets interiör, inre och yttre backspeglar, fönster, lås, underrede, koppling, motor, vevhus, katalysator och kylare. Det omfattar inte heller kostnader för laddning av batteriet, förlust av nyckeln, bogsering med bärgningsbil, taxi för resor efter en olycka, fel i den typ av bränsle som används, eller det belopp som motsvarar de dagar då fordonet är förlamat tills det repareras, skador som orsakats av vårdslöshet eller felaktig användning (se punkt 1).

 1. Helförsäkring utan självriskDu har möjlighet att teckna en helförsäkring, vars värde beror på vilken fordonskategori du hyr och som inte täcker skador på fordonets undersida, förlust av nyckeln, skador som orsakats av förarens vårdslöshet eller felaktig användning av fordonet (se punkt 1).

Den har ett obligatoriskt ansvarsskydd som täcker personskador och skador på fordonet som orsakats av olyckor, t.ex. däck, glas.

Försäkringen täcker inte under några omständigheter personliga föremål som lämnas, förvaras eller transporteras i fordonet, så lämna inte kvar några föremål i fordonet och se till att det alltid är låst.

 

Kostnaden för denna försäkring beror på vilken kategori av fordon som hyrs och försäkringen är fri från självrisk.

 • Grupperna A, B, C, C1, M: 7 euro per dag.
 • Grupperna D, D1, F, G, N: 10 euro per dag.
 • Grupperna D2, H, H1, H2, I, I1, J, J1, K, L: 15 euro per dag.

 

Vi påminner dig om att ingen av försäkringarna täcker skador på fordonet som orsakats av:

 • Krig, naturkatastrofer och naturfenomen.
 • Terrorism, upplopp eller myteri.
 • Åtgärder av de statliga säkerhetsstyrkorna.
 • Deltagande i tävlingar.
 • Körning utan körkort eller körkort, eller är någon annan än den person som anges i hyreskontraktet.
 • Körning under påverkan av alkohol, droger eller narkotika.

Samt allt som anges i punkt 1.

9.1. Kunden förbinder sig att omedelbart informera Inmocoches S.L. om varje förlust eller skada som orsakats det hyrda fordonet och att omedelbart vidarebefordra alla brev, kallelser eller anmälningar som rör en sådan förlust till Inmocoches S.L. samt att fullt ut samarbeta med Inmocoches S.L. och försäkringsbolaget vid utredning och försvar av eventuella anspråk och förfaranden. Det ska vara obligatoriskt att lägga fram en olycks- eller skaderapport som upprättats av kunden, med en tidsfrist på högst 24 timmar från det att händelsen inträffat. I händelse av en olycka ska kunden vidta följande åtgärder:

 • Skaffa fullständiga uppgifter om de personer som var inblandade i olyckan och eventuella vittnen, en skiss över olyckan samt uppgifter om det motstående fordonet (registreringsskylt, modell, försäkringsbolag, försäkringsnummer om möjligt osv.)
 • Så snart som möjligt till hyresvärden överlämna de uppgifter som avses i föregående stycke och övriga uppgifter om olyckan till hyresvärden.
 • Meddela omedelbart myndigheterna om den andra partens skuld behöver utredas eller om det finns skador.
 • Lämna inte fordonet utan att vidta tillräckliga åtgärder för att skydda det.

I händelse av brand, vandalism, stöld eller att fordonet försvinner förbinder sig kunden att omedelbart meddela Inmocoches SLU och göra motsvarande anmälan till berörda myndigheter.

 

10.- KÖRKORT.

Föraren måste ha ett giltigt och godkänt körkort i Spanien, vara minst 25 år gammal och ha haft sitt körkort i minst TVÅ ÅR, dock högst 75 år. Om det finns ytterligare förare måste dessa vara vederbörligen bemyndigade av Inmocoches SLU för att uppfylla ovanstående krav och deras namn och signaturer måste finnas med i hyreskontraktet tillsammans med hyrestagarens namn och signaturer.

 

11.- TRAFIKBÖTER.

Kunden är helt och hållet ansvarig för eventuella böter, straffavgifter eller andra åtgärder som tillämpas på det hyrda fordonet på grund av felaktig användning av fordonet.

Inmocoches S.L. är enligt lag skyldigt att förse myndigheterna med uppgifter om kunder som får trafikböter under hyrestiden och debiterar kunden en administrativ avgift på 25 euro när vi tar emot trafikböter eller böter från något officiellt organ. Denna avgift omfattar inte betalningen av trafikboten, utan det är kunden som måste betala böterna direkt till myndigheterna efter att ha fått böterna per post i hemmet.

 

12.-GARANTIER/GARANTIER.

Inmocoches S.L. kommer i varje hyresavtal att kräva en deposition vars belopp framgår av prislistan som varierar mellan 500 och 3000 euro, som kommer att debiteras ditt kreditkort och återlämnas i slutet av avtalet om fordonet återlämnas i samma skick som när hyrestagaren hämtade det. Kunden måste vara innehavare av ett större kreditkort. Om tillbehören går förlorade kommer hyresgästen att straffas i enlighet med de tabeller som finns på vårt kontor.

Inmocoches S.L. förbehåller sig rätten att behålla den deposition som deponerats för att täcka skador som orsakats i fordonet tills dessa har kvantifierats ekonomiskt, och kan tillskrivas en del av skadorna, och dessa skador kommer att faktureras till hyresgästen genom en expertbedömning i en officiell verkstad.

 

13.- FORDONETS STATUS.

Hyreskontraktet åtföljs av en besiktning av fordonet som görs vid överlämnandet av uthyraren och hyrestagaren gemensamt, och eventuella fel som inte framgår av besiktningen måste avhjälpas av hyrestagaren.

Om fordonet kräver särskild rengöring eftersom det har lämnats tillbaka i ett otillräckligt skick, med överdriven smuts, är Inmocoches S.L. tvunget att ta ut en avgift på mellan 100 och 300 euro beroende på vilka delar som kräver särskild rengöring, t.ex. klädsel, tak, mattor osv….

 

14.- SATELLITPOSITIONERINGSSYSTEM.

Det hyrda fordonet är utrustat med ett satellitspårningssystem som kommer att vara i drift under hela avtalets giltighetstid och vars manipulering uttryckligen är förbjuden för hyresgästen i alla fall. Om en manipulering upptäcks är detta en orsak till att avtalet sägs upp och du måste betala kostnaderna för de skador som orsakats på systemet.

 

15.- BARNSÄTEN OCH BARNSTOLARNA ÄR GODKÄNDA FÖR BARN.

Kunden ska informera Inmocoches S.L. om behovet av att använda obligatoriska fasthållningsanordningar som är godkända för barn under tre år eller äldre barn som inte är längre än 150 centimeter, mot betalning av motsvarande hyresavgift och utan att förankra dem i fordonet. Kunden är i alla fall ansvarig för installationen av enheten. Under alla omständigheter ska Inmocoches S.L. befrias från allt eventuellt ansvar som härrör från personliga eller materiella skador som kan uppstå till följd av att kunden inte uppfyller skyldigheten att använda den obligatoriska kvarhållningsanordningen, eller dess installation, eller felaktig användning av kunden och eventuella tillverkningsfel i den nämnda anordningen.

16.- PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER.

Inmocoches S.L. ansvarar inte för stulna, glömda eller borttappade föremål i fordonet.

17.- SÄRSKILDA VILLKOR.

Som bilaga till detta kontrakt finns de särskilda hyresvillkoren, som måste godkännas och undertecknas av kunden.

18.- LAGSTIFTNING.

För att lösa eventuella frågor eller tvister som kan uppstå i samband med detta avtal, överlämnar sig Inmocoches S.L. INTE till transport skiljenämndernas jurisdiktion i enlighet med bestämmelserna i artikel 38.1 i lag 16/1987 av den 30 juli om reglering av landtransporter.

Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med spansk lag. Inmocoches S.L. förklarar sin avsikt att lösa eventuella meningsskiljaktigheter i godo. Om detta inte är möjligt ska alla meningsskiljaktigheter som kan uppstå mellan Inmocoches S.L. och kunden vara underställda jurisdiktionen på den plats där uthyrningen har inletts. Kunden kan lämna in eventuella klagomål eller krav till följande adress:

C/ Hernán Cortés 3 Edificio La Fuente Bajo 01 Fuengirola CP:29640 Málaga

19.- ÖVERSÄTTNING.

Översättningarna av dessa allmänna villkor är endast avsedda som information och är inte juridiskt bindande i varje detalj av deras ordalydelse, och endast den engelska versionen är giltig.

20.- AVTALETS GILTIGHET OCH TILLÄMPLIG JURISDIKTION.

Varje ändring av klausuler och villkor i detta avtal måste uttryckligen anges skriftligen, undertecknas och stämplas av uthyraren, annars är den ogiltig.

Kunden, oavsett nationalitet, förklarar att han har läst och uttryckligen godkänner alla avtalsvillkor. Parterna överlämnar sig uttryckligen till domstolarna i Fuengirola (MÁLAGA) och avstår uttryckligen från all annan jurisdiktion som kan motsvara dem för alla incidenter och frågor som uppstår i samband med detta avtal.

 

21.- RÄTT TILL UPPSÄGNING.

Inmocoches S.L. förbehåller sig rätten att säga upp avtalet i förväg, med omedelbar verkan och utan ersättning till kunden i följande fall:

 • Vid mottagande av information som ger upphov till allvarliga tvivel om kundens finansiella solvens.
 • Det har visat sig att kunden bryter mot avtalet.
 • Kunden missbrukar fordonet.

21.1. – AVBOKNING AV BOKNING MED ONLINEBETALNING:

 • Om bokningen avbryts mer än 72 timmar före leverans av fordonet återbetalas alla avgifter.
 • Om bokningen avbryts mindre än 72 timmar före leverans av fordonet återbetalas ingen avgift.
 • Om erbjudandet inte kan återbetalas, återbetalas inte det belopp som debiterats för bokningen.

22.- POLICY FÖR INTEGRITETS- OCH DATASKYDD.

I enlighet med bestämmelserna i den organiska lagen 15/1999 av den 13 december om skydd av personuppgifter informerar vi dig om att dina personuppgifter kommer att ingå i en fil som ägs av Inmocoches S.L. för att underlätta tillhandahållandet av tjänsten för uthyrning och/eller försäljning av fordon.

Vi informerar också om att Inmocoches S.L. har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder som garanterar säkerheten för personuppgifter och förhindrar ändring, behandling eller obehörig åtkomst till dem, med hänsyn till den tekniska utvecklingen, arten av de lagrade uppgifterna och de risker som de utsätts för, allt i enlighet med bestämmelserna i det kungliga dekretet 1720/2007, av den 21 december, som godkänner bestämmelserna för utveckling av den organiska lagen om dataskydd.

Om du inte vill ta emot kommersiell kommunikation från vårt företag, eller om du när som helst vill utöva din rätt till tillgång, rättelse, annullering och invändning mot dina uppgifter, kan du göra det genom att meddela Inmocoches S.L. genom ett brev adresserat till Inmocoches S.L. på adressen Calle Hernán Cortés 3 Edificio La Fuente Bajo 01 Fuengirola Málaga.